19.06.2024Kyberturvakartoitus: Ohjelmistosi tietoturvan kulmakivi

Tietoturva ja kyberturvallisuus ovat nousseet korostetun tärkeään asemaan maailmanpoliittisen tilanteen kiristyessä ja palveluiden jatkuvasti digitalisoituessa. Myös ei digitalaiset palvelut ovat lähes aina riippuvaisia jossain määrin siihen liittyvien ohjelmistokomponenttien vakaasta toiminnasta. Lisäksi erilaisten kyberrikollisuuteen liittyvien huijausten yleistyessä yleinen vaatimustaso ja tietoisuus käyttäjien ja asiakkaiden suunnalla on noussut, mikä osaltaan pakottaa ohjelmistokehitystä hyödyntäviä tuotteiden ja palveluiden tuottajat huolehtimaan tietoturvan ja kyberturvan riittävävästä tasosta.

Yritykset, jotka toimivat verkossa tai käyttävät digitaalisia sovelluksia, kohtaavat jatkuvasti kehittyviä tietoturvauhkia. Siksi on liikentoiminnallisesti tärkeää ja eettisesti oikein huolehtia sovellusten ja verkkosivustojen suojauksesta. Kyberturva on erikoistunutta osaamista vaativa alue ja harvalta yritykseltä löytyy tähän riittävää osaamista. Korkean tason osaajat ovat harvassa ja kovasti kysyttyjä.

Vaikka kyberturvasta on tullut keskeinen vaatimus yritystoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi, ei kyberturvapalveluita tarvitsevan yrityksen näkökulmasta ole useinkaan mielekästä alkaa rakentamaan omaa kyberturvatiimiä. Kyberturvan osaajien lisäksi kyberturvatiimiä pitää osata johtaa ja toimintaa tavoitteellistaa. Kyberturvapalveluiden ulkoistaminen osaavalle kumppanille on useimmiten tehokkain tapa hoitaa digitaalisten palveluiden turvallisuus. Hyvä analogia tämän kaltaiselle toiminnalle on fyysisen turvallisuuden ulkoistaminen asiansa osaavalle vartiointiliikkeelle.

Tyypillinen aloituspiste kyberturvan parantamiselle on kyberturvakartoitus, josta käytetään myös nimitystä tietoturva-auditointi. Erona kyberturvakartoituksella ja tietoturva-auditoinnilla on kuitenkin se, että tietoturva-auditointi voi olla kyberturvakartoitusta huomattavastikin laajempi ja ulottua esimerkiksi kulunvalvontaan ja fyysisen datan, kuten dokumentien ja fyysisten tallennusvälineiden, kuten kovalevyjen oikeaoppiseen hävittämiseen. Käytännössä näitä molempia termejä käytetään kuitenkin sujuvasti kuvaamaan samaa asiaa eli sitä, että ulkopuolinen taho kampaa digitaalista ympäritöäsi läpi etsien siitä haavoittuvuuksia.

JMC Nordic tarjoaa yrityksille korkeatasoista kyberturvaosaamista, joka auttaa asiakkaitamme varmistamaan digitaalisen omaisuutensa suojan. Tyypillisiä auditointikohteita ovat esimerkiksi verkkosivut, verkkokaupat, selainsovellukset, mobiilisovellukset ja työpöytäsovellukset. 

 

Mikä on kyberturvakartoitus?

Kyberturvakartoitus on kattava arviointi sovelluksesi ja siihen liittyvän muun digitaalisen ympäristön turvallisuudesta. Kartoitus sisältää useita vaiheita, joista osa vaatii sinulta aktiivisuutta tilaajana ja osan suoritamme enemmän itsenäisenä työnä. Kyberturvakartoituksen tavoitteena on löytää mahdolliset heikkoudet ja uhat, ennen kuin hyökkääjät voisivat käyttää niitä hyväkseen. Kartoitus samalla puolelella sinun kanssa olevan asiantuntijaorganisaation kanssa antaa sinulle mahdollisuuden parantaa tietoturvaa ennen kuin vakavia, kiusallisia ja kalliita ongelmia ilmenee.

 

Kyberturvakartoituksen vaiheet

Tietoturva-auditointi voidaan nähdä vaiheittain etenevänä prosessina, jossa varmistetaan tietämys mahdollisista tietoturva-aukoista. Kartoituksen jälkeen voimme miettiä yhdessä tai erikseen, mitä löydösten kanssa halutaan tehdä. Tyypillisesti auditoinnissa löydetään eri tasoisia haavoittuvuuksia, jotka lajittelemme sinulle kriittisyyden mukaan ja tarjoamme myös yleisellä tasolla korjausehdotuksen. Seuraavassa on yleiskatsaus JMC Nordicin käyttämään auditointiprosessiin:

 Esiselvitys ja suunnittelu

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään auditoinnin laajuus ja tavoitteet. Tähän sisältyy paitsi kartoituksen laajuuden rajaaminen, myös keskustelu yrityksen liiketoiminnallisista tavoitteista kartoitukseen liittyen. Tavoitteena voi esimerkiksi olla turvallisuuden varmistamisen lisäksi kommunikoida kyberturvan asianmukaisesta hoidosta eri sidosryhmille. Esiselvityksessä kartoitetaan auditointikohteeseen liittyvä IT-ympäristö, käytettävät järjestelmät sekä nykyiset tietoturvakäytännöt.

Lähtötietojen kerääminen

Kun tavoitteet ovat selvillä, keräämme lähtötietoja ja varmistamme, että ammattilaisemme saa pääsyn tarvittavaan dokumentaatioon ja järjestelmiin. Auditointia voi tehdä myös ns. Black Box menetelmällä, jossa auditoijalle ei anneta paljoakaan lähtötietoa tai esimerkiksi pääsyä koodiin. Tällöin kuitenkin auditoinnin anti jää ohuemmaksi kuin siinä tapauksessa, että auditoija pääsee myös tarkastamaan sovelluksen taustat ja lähdekoodin.

Haavoittuvuuksien tunnistaminen

Tämä vaihe on itse auditoinnin ydintä. Tunnistustyössä suoritetaan erilaisia teknisiä testejä, kuten:

 • Verkkoskannaukset: Tunnistetaan avoimet portit, palvelut ja niiden haavoittuvuudet.
 • Penetraatiotestit: Simuloidaan kyberhyökkäyksiä selvittääkseen, kuinka helposti järjestelmiin voidaan tunkeutua.
 • Koodin tarkistus: Tarkastetaan sovellusten lähdekoodi mahdollisten haavoittuvuuksien varalta.

Auditoija hyödyntää alan yleisiä viitekehyksiä ja omaa henkilökohtaista ammattitaitoa erilaisten haavoittuvuuksien tunnistamisessa ja esiin kaivamisessa samalla dokumentoiden löydöksiään jatkokäsittelyä varten.

Riskien arviointi

Tunnistettujen haavoittuvuuksien perusteella arvioidaan niiden riski yritykselle. Kaikki järjestelmät ovat murrettavissa, jos resurssit riittävät. Kyberturvatyö on optimointia ei maksimointia. Siksi myös riksien realistinen arviointi ja kategorisointi on osa kyberturva-auditointia tekevän ammattilaisen ammattitaitoa.

Riskien arviointi sisältää:

 • Uhkamallinnus: Selvitetään, miten ja millaisia hyökkäyksiä voitaisiin toteuttaa.
 • Vaikutusanalyysi: Arvioidaan, mikä olisi hyökkäysten vaikutus liiketoimintaan.
 • Kategorisointi: Järjestetään löydökset riskin ja odotetun vaikutuksen mukaan.

Raportointi

Tietoturva-auditoinnin tulokset kootaan kattavaan raporttiin, joka on keskeinen ja konkreettinen auditoinnista syntyvä tuotos. joka sisältää:

 • Yhteenveto löydöksistä: Mitkä haavoittuvuudet löydettiin ja kuinka vakavia ne ovat.
 • Suositukset: Konkreettiset toimenpiteet havaittujen ongelmien korjaamiseksi.
 • Varmuustodistus: Todistus siitä, että auditointi on suoritettu ja mitä toimenpiteitä on suositeltu.

Toimenpidesuunnitelma

Auditointi ei itsessään vielä paranna kyberturvan tasoa, mutta se on välttämätön lähtökohta oikein mitoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymiselle. JMC Nordic auttaa tarvittaessa myös havaittujen tietoturvapuutteiden paikkaamisessa. Toisinaan asiakkaan oma ohjelmistotiimi jatkaa siitä, mihin kartoituksessa päädyttiin.

Korjaustoimenpiteet tyypillisesti sisältävät seuraavaa:

 • Korjaavien toimenpiteiden suunnittelu: Sopimus ja suunnitelma siitä, mihin haavoittuvuuksiin halutaan puuttua ja miten havaittujen haavoittuvuuksien korjaaminen toteutetaan.
 • Haavoittuvuuksien korjaamien: Korjaaminen voi sisältää esimerkiksi ohjelmistokehitystyötä, koodin muokkaamista ja asetusten muuttamista.
 • Seuranta ja validointi: Korjausten jälkeen varmistetaan, että ne on toteutettu oikein ja että järjestelmä on nyt turvallinen. Joissain tapauksissa tämä voi tarkoittaa uudelleenauditointia ja dokumentointia korjausten jälkeen.

Kyberturvakartoituksen jälkeen yrityksellä on tietoon perustuva käsitys heidän . JMC Nordic toimittaa kattavan loppuraportin, joka sisältää kaikki auditoinnin aikana tehdyt löydökset ja suositellut toimenpiteet. Tämä raportti toimii myös todistuksena siitä, että yritys on tehnyt tarvittavat toimenpiteet tietoturvansa parantamiseksi.

 

Kyberturvakartoituksen hyödyt

Syy tietoturva-auditoinnin toteuttamiseen on lopulta se, että auditointi tuo liiketoiminnallista hyötyä yritykselle. Auditointiin motivoi myös vastuuntuntoisuus ja halu toimia moraalisesti oikein asiakkaita kohtaan. Alla on listattu kolme pääasiallista hyötyä, jota kyberturvakartoituksella saavutetaan.

Uhkien ehkäiseminen on halvempaa kuin tietomurron seuraukset

Keskeisin hyöty ammattilaisten tekemästä tietoturva-auditoinnista on se, että auditoinnin avulla voidaan tunnistaa ja korjata haavoittuvuudet ennen kuin ne johtavat tietomurtoihin ja niistä seuraaviin vakaviin juridisiin tai käytännön ongelmiin. Tietoturva-aukot voivat pahimmillaan johtaa merkittäviin häiriöihin liiketoiminnalle, aina tietovuodoista järjestelmien käyttökatkoksiin. Auditointi luo pohjan, jota vasten voidaan varmistaa, että yrityksen sovellukset ja verkkosivustot ovat riittävän turvallisia.

Yritykset tuntuvat nykyään aiempaa paremmin hahmottavan, että kyberturva-auditointi on investointi, joka tuo turvaa ja voi aidosti säästää yritykselle rahaa pitkällä aikavälillä. Ennakoivilla toimilla voidaan välttää kalliit tietomurrot ja niistä johtuvat liiketoimnnan häiriöt, oikeudenkäynnit tai mainehaitat.

Organisaation oma osaaminen ja tietoturvatietoisuus kasvaa

Auditoinnin myötä myös yleinen tietoturvatietousuus organisaatiossa kasvaa ja etenkin auditointiin osallistuva henkilöstö saa arvokasta tietoa tietoturvakäytännöistä ja -menetelmistä. Tämä osaltaan auttaa parantamaa koko organisaation tietoturvakulttuuria.

Luotettavuus ja maine paranevat

Kun asiakkaat ja yhteistyökumppanit tietävät, että yritys ottaa tietoturvan vakavasti ja sen järjestelmänt on auditoitu ulkopuolisen tahon toimesta, heidän on helpompi luottaa yritykseen ja sen tapaan johtaa liiketoimntaansa. Tämä parantaa yrityksen mainetta ja maine puolestaan luo hankalasti kopioitavissa olevaa kilpailukykyä, jolla on myös rahallinen arvo.

 

Miksi valita JMC Nordic kyberturva-auditoinnin toteuttajaksi?

JMC Nordic on osaava ja palveleva kumppani tietoturva-auditoinnin toteuttamiseen. Koska yrityksellämme on läheinen side kansainväliseen tiedeyhteisöön, voimme tarjota sinulle alan tuoreinta ja terävintä osaamista projekti- tai tuntipohjaisella veloituksella. Etänä toteutettava kartoitus on paitsi kustannustehokas, myös jäljittelee sitä tapaa, jolla myös kyberrikolliset etsivät haavoittuvuuksia järjestelmästäsi.

JMC Nordicin tarjoamat edut sinulle ja yrityksellesi:

 

 • Kohtuullinen hinnoittelu: Tarjoamme kilpailukykyiset hinnat ilman kompromisseja palvelun laadussa. Kustannustehokkuutemme perustuu systemaattiseen työtapaamme ja etätoteutuksen tuomaan tehokkuuteen.
 • Henkilökohtainen asiakaspalvelu: Olemme pieni yhtiö, jonka jokainen asiakas saa yksilöllistä ja henkilökohtaista palvelua. Otamme huomioon juuri teidän erityistarpeenne ja puhumme samaa kieltä kanssanne olittepa sitten sovelluskehityksen syväosaajia tai täysin muun alan ammattilaisia.
 • Kokenut ja osaava tiimi: Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus tietoturvasta ja lisäksi meillä on käytettävissä yliopistomaailman terävimmät uudet osaajat.
 • Laaja verkosto: Hyvät kontaktit kansainväliseen tiedeyhteisöön ja muihin alan tomijioihin takaavat, että pysymme ajan tasalla uusimmista tietoturvauhkista ja alan trendeistä.

Kyberturvakartoitus on kivijalka, jonka päälle hyvä kyberturva voidaan rakentaa. JMC Nordic on sitoutunut auttamaan sinua ja yritystäsi saavuttamaan oikein mitoitetun suojan.

Ota meihin yhteyttä, niin voimme miettiä yhdessä, miten yrityksesi digitaalinen omaisuus saadaan suojattua järkevällä tavalla. Voit myös tutustua esimerkiksi Premisolille ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoululle tekemiimme kartoituksiin verkkosivuillamme.

 
 
Yhteistyössä

Evästeistä

Tervetuloa! Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tallentaa asetuksesi ja tarjota yksilöllisen käyttökokemuksen. Ensimmäisellä käyttökerralla sivusto luo lyhyen tekstipätkän koneellesi, johon nämä tiedot tallentuvat. Mikäli tämä ei sinulle sovi, niin voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksissa tai olla kokonaan käyttämättä evästeitä hyödyntäviä sivuja.

SELVÄ